Nattverd hjemme

Nattverd hjemme

 

Det kan være fint å ta nattverd sammen i hjemmene. Nattverden er et styrkesmåltid – vi blir styrket både i vår ånd, sjel og kropp. Et paktsmåltid – vi feirer og bekrefter pakten Gud har inngått med oss. Et enhetsmåltid – vi er ett med Jesus Kristus og hele hans legeme, hele menigheten, over hele jorden. Og et minnesmåltid – vi minnes i takknemlighet Jesu død og oppstandelse. 

 

 

Praktisk:
 

  • Benytte brød eller flatbrød

  • Druejuice eller saft

 

  • Lese innstiftelsesordene 1 Kor 11:23-26

  • Dele ut brødet og vinen, og si ordene:

 

Jesu legeme, brutt for deg – mens man sender rundt brødet

Jesu blod, utøst for deg – mens man gir ut vinen

 

  • Det kan være fint å ta noen minutter og takke for det Jesus gjorde på korset, og lese noen skriftsted om den seieren Han har vunnet.

 

  • Sang: Takk for Jesu blod (eller andre forslag)

  • Velsignelsen

 

Forslag liturgi for nattverd/utgangspunkt  fra Ordning DnK særlige anledninger 

 

Bønn: 

 

Trofaste Gud, vi vil prise deg så lenge vi lever, og lovsynge ditt navn til evig tid. 

Vi takker deg for at du sendte din Sønn Jesus Kristus til frelse for verden. 

Ved hans død får vi våre synder tilgitt, og i hans oppstandelse kan vi leve det nye livet. 

Nå ber vi deg: Send din Ånd over oss og dine gaver, så de blir et håpets tegn i våre liv. 

 

eller 

 

Vi lovsynger deg, Gud, himmelens og jordens skaper. Du omslutter oss med kjærlighet og omsorg. Takk for frelsen du har gitt oss gjennom Jesus Kristus. 

Vi ber deg: Send din Ånd over oss og dine gaver. 

 

Deretter følger:

 

 L | Vår Herre, Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalken er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.

 

Utdelingsordene: Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod. eller Kristi kropp, gitt for deg. Kristi blod, utøst for deg. 

 

Etter utdelingen sier liturgen: L | Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. 

 

M eller L | Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.